Klachtenregeling Nina Elshof

- Nine Star Ki & Feng Shui Academie -

 

Deze klachtenregeling maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van de Nine Star Ki & Feng Shui Academie en is van toepassing op elke overeenkomst die door Nine Star Ki & Feng Shui Academie met derden wordt aangegaan.

Nine Star Ki & Feng Shui Academie streeft ernaar inhoud te geven aan de kwaliteit van de dienstverlening, bewaakt dat de kwaliteit wordt gerealiseerd en stelt vast welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Een klacht heeft voor ons een belangrijke signaalfunctie en draagt een kans in zich om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Samenvatting

In het geval van een klacht gaat Nine Star Ki & Feng Shui Academie met de indiener van de klacht in gesprek om te proberen de klacht op te lossen. Als dat niet lukt of als de indiener van de klacht geen informele behandeling van de klacht wenst, dan neemt Nine Star Ki & Feng Shui Academie de klacht formeel in behandeling en wordt de klacht voorgelegd aan de Raad van Advies. Mocht ook die weg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leiden, dan is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Nine Star Ki & Feng Shui Academie: Nine Star Ki & Feng Shui Academie, statutair gevestigd in Zutphen, directeur Nina Elshof (www.ninaelshof.com), eenmanszaak met als doel scholing, educatie en voorlichting m.b.t. Feng Shui (hierna: NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE).

Klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE, met inbegrip van de personen daaraan verbonden, zich in een bepaalde situatie heeft gedragen, dan wel producten/diensten heeft verleend of heeft nagelaten.

Raad van Advies: de Raad van Advies ingesteld door NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE heeft een adviserende en beschouwende rol. Zij gaat daarbij objectief en onafhankelijk te werk. De RvA bestaat uit drie vertrouwenspersonen, te weten: Mariët Seuren-Smorenburg, Elly van Gerrevink en Annemique de Kroon.

Artikel 2. Een klacht indienen

Alleen klachten die schriftelijk per e-mail of per post bij NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE zijn ingediend worden in behandeling genomen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

De schriftelijke klacht moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

  1. de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van de klacht en/of de gedraging waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging.

Het indienen van een klacht en de procedure zijn voor de indiener geheel kosteloos. Indien de indiener de hulp inroept van een derde of zich anderszins laat bijstaan dient de indiener de eventuele kosten hiervoor zelf te dragen.

Artikel 3. Geen behandeling

Een klacht wordt niet in behandeling genomen:

- indien de klacht betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is behandeld;

- indien de klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan zes weken voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

- indien de klacht betrekking heeft op een gedraging die door het instellen van een procedure is onderworpen aan het oordeel van een rechterlijke instantie;

- indien het belang van de indiener van de klacht dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 4. Informele behandeling

NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE bevestigt de ontvangst van een klacht binnen twee weken na ontvangst door contact op te nemen met de indiener van de klacht en de klacht nader te onderzoeken. Uitgangspunt hierbij is om de klacht via informele weg in der minne op te lossen waarbij het belang van zowel de indiener van de klacht als NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE wordt gerespecteerd.

Als de informele behandeling van de klacht leidt tot tevredenheid van de indiener van de klacht, wordt verder geen toepassing aan deze regeling gegeven.

Artikel 5. Formele behandeling

Als de informele behandeling van de klacht als bedoeld in artikel 4 niet heeft geleid tot oplossing en de klacht niet is ingetrokken, bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Raad van Advies. De indiener van de klacht dient schriftelijk kenbaar te maken van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

De Raad van Advies draagt zorg voor een behoorlijke en tijdige behandeling van klachten die aan hem worden voorgelegd. De Raad van Advies stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op tegenover de indiener van de klacht en NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE. De Raad van Advies onthoudt zich van gedragingen op grond waarvan de verdenking kan ontstaan van (de schijn van) partijdigheid.

De Raad van Advies stelt de indiener van de klacht en NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Van het horen wordt een verslag gemaakt. De indiener van de klacht krijgt geen gelegenheid tot het geven van een toelichting indien:

- de klacht kennelijk ongegrond is;

- de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; of

- de indiener niet binnen een door de Raad van Advies gestelde redelijke termijn verklaart dat zij/hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord.

De indiener van de klacht kan zich door een derde laten vertegenwoordigen of bijstaan.

Artikel 6. Afhandeling

De Raad van Advies handelt de klacht binnen zes weken na de toelichting van de indiener van de klacht en/of NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE zoals vermeld in artikel 5 schriftelijk af. De afhandeling van de klacht kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de indiener en aan NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE. Verder uitstel van de afhandeling van de klacht is mogelijk voor zover de indiener van de klacht daarmee instemt.

De Raad van Advies stelt de indiener van de klacht en NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht. Deze schriftelijke afhandeling bevat een weergave van de klacht, indien van toepassing een verslag van het horen, een gemotiveerde kennisgeving van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, het oordeel van de Raad van Advies over de gegrondheid van de klacht en de eventuele conclusies of aanbevelingen die daaraan worden verbonden. Ook wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde (artikel 7).

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de indiener van de klacht en vertegenwoordigers van de Raad van Advies en van NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE het oordeel over de afhandeling van de klacht.

NINE STAR KI & FENG SHUI ACADEMIE bewaart de verslaglegging van de klachtbehandeling gedurende 1 jaar.

Artikel 7. Externe procedure

Als de informele en/of de formele behandeling niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid, is er mogelijkheid de klacht te laten behandelen door AN-i, waarmee AN-i als onafhankelijke beroepsmogelijkheid een bindend advies uitbrengt. www.an-i.nl/beroepsregeling/

 

Een PDF van deze Klachtenregeling kun je hier downloaden

Contact

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben betreffende onze Klachtenregeling, dan kun je contact met ons opnemen: