Algemene Voorwaarden Nina Elshof

- Nine Star Ki & Feng Shui Academie - 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn per juli 2018 vastgesteld en actief, per oktober 2022 bijgewerkt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09088638.

 

In het contact met de Nine Star Ki & Feng Shui Academie en in het volgen van een of meerdere van onze opleidingsmogelijkheden streven wij naar een inspirerende leeromgeving en prettige communicatie. Hiervoor hebben we zowel voor onszelf als de student een aantal voorwaarden opgesteld. Met je aanmelding voor een of meerdere van onze opleidingen, het bestellen van een product en/of het reserveren van een consult, geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Nina Elshof, Nine Star Ki & Feng Shui Academie - is gevestigd aan de Korte Beukerstraat 21, 7201 KP te Zutphen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09088638.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de volgende bedrijfsonderdelen en bijhorende activiteiten en producten;

 

Wie

Wat

Nina Elshof, Nine Star Ki & Feng Shui Academie

  • Live streams en (online) events
  • Nieuwsbrieven, blogs en (online) artikelen
  • Online Communities en lidmaatschappen
  • Inspiratiesessies en e-cursussen in Nine Star Ki en Conceptual Feng Shui
  • Geaccrediteerde (beroeps) opleidingen en specialisatie modules in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki
  • Individuele Nine Star Ki Consulten
  • (Online) winkel met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki gerelateerde (woon) producten
Een PDF van deze Voorwaarden kun je hier downloaden

1. Algemeen 

1.1 In het hiernavolgende wordt onder "opdrachtnemer" Nina Elshof, Nine Star Ki & Feng Shui Academie te Zutphen verstaan.

1.2 Onder "student" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de wederpartij van Nina Elshof, degene die zich heeft aangemeld voor een activiteit van Nina Elshof of een product van haar heeft afgenomen.

1.3 Van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, adviezen en overige rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en de student, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2.2 Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de student gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 3. Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Een overeenkomst wordt geacht de opdrachtnemer niet eerder te binden dan nadat zij schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd. 

3.2 Onder schriftelijke bevestiging wordt hierin verstaan de bevestiging die de student per mail ontvang na het succesvol voltooien van een aanmelding voor een activiteit of aanschaf van een product via opdrachtnemers website www.ninaelshof.com. 

 4. Verplichtingen opdrachtnemer 

4.1 De opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren. Opdrachtnemer heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat opdrachtnemer niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de student gestelde doel. 

 5. Verplichtingen student 

5.1 Bij deelname aan een activiteit of afname van een product van opdrachtnemer blijft de verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk handelen of nalaten ten alle tijden bij de student zelf. De student is verantwoordelijk voor haar of zijn eigen leerproces en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van onderwezen leerstof en methoden. Noch de opdrachtnemer, noch haar individuele medewerkers en docenten zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde; zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de student en/of de gevolgen van deelname aan een activiteit of gebruikmaking van een product.

5.2 Ten aanzien van de student die tijdens een activiteit, event of lesdag niet of niet volledig aanwezig is, blijven de gehele overeengekomen deelnamekosten verschuldigd, zonder dat de betreffende student recht heeft op het bijwonen van een latere soortgelijke bijeenkomst. 

5.3 De opdrachtnemer is gerechtigd een student die de juiste uitvoering van opdrachtgevers dienstverlening verhinderd de toegang tot (een deel van) een activiteit of product te ontzeggen. 

5.4 De student is gehouden de instructies van de opdrachtnemer ten aanzien van de (deelname aan) de uitvoering van de overeenkomst op te (doen) volgen. 

 6. Prijzen 

6.1 Opdrachtnemer zal kosten in rekening brengen, in overeenstemming met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Bij aanmelding voor een activiteit of aanschaf van een product worden deze kosten met de student middels de informatie op de betaalpagina op de website van opdrachtnemer kenbaar gemaakt. 

6.2 Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen gelden de prijzen van de opdrachtnemer (indien van toepassing) exclusief BTW, reiskosten en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen. 

6.3 Voor alle door de opdrachtnemer te verrichten diensten worden de in de offerte of op de website gepubliceerde prijzen in rekening gebracht, die gelden op het moment waarop de student zich inschrijft voor een activiteit danwel een product afneemt. 

6.4 De student is verplicht om aan de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoedingen. 

 7. Betaling 

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient het door de student wegens diensten verschuldigde bedrag bij aanmelding, dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van een betaallink betaald te zijn. De student wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. 

7.2 De student dient het verschuldigde bedrag te voldoen zonder enige aftrek of verrekening en zonder opschorting uit welke hoofde dan ook. 

7.3 In overleg is het mogelijk het verschuldigde bedrag in drie termijnen te voldoen middels machtiging tot auto-incasso. Hierbij worden €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht aan de student en vervalt de mogelijkheid tot gebruikmaking van eventueel lopende kortingsacties. Bij aanvang van de activiteit of product dient de machtiging hiertoe te zijn afgegeven door middel van het voldoende van de eerste termijn. 

 8. Niet betaling 

8.1 Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerde ondeugdelijke dienstverlening of wegens enige andere door de afnemer gepretendeerde vordering. 

8.2 Indien de student niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd aan de student een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar. 

 9. Incasso- en proceskosten 

9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verband houdend met het niet tijdig betalen van hetgeen de student verschuldigd is, zijn voor rekening van de student. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de opdrachtnemer met de invordering belast is. Indien het faillissement van de student wordt aangevraagd, is deze buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd. 

 10. Tussentijdse wijzigingen overeenkomst 

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen activiteit of product blijkt dat de opdracht of een gedeelte daarvan door een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zonder dat de omvang van de overeengekomen activiteit of product wordt uitgebreid, zal opdrachtnemer haar diensten verrichten op een wijze die de overeengekomen activiteit of product zoveel mogelijk benaderen.

10.2 Indien het geheel of een onderdeel van een activiteit of product om welke reden dan ook door de opdrachtnemer niet blijkt te kunnen worden uitgevoerd op het overeengekomen moment, zal de opdrachtnemer hiervan onverwijld mededeling doen aan de student. Door de opdrachtnemer zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor uitvoering worden vastgesteld, danwel gekozen worden voor een vervangende docent /trainer of een alternatieve wijze of plaats voor de uitvoering van de activiteit of product. 

10.3 De opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. De opdrachtnemer is eveneens bevoegd om op enig moment docenten of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeelsleden te vervangen. Zij zal hier altijd duidelijk over communiceren met de student. 

10.4 De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de student zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. 

10.5 In geen geval kan de student aanspraak maken op enige vorm van restitutie van de overeengekomen vergoeding en student is verplicht de overeengekomen vergoeding te voldoen indien deze nog niet is voldaan. 

 11. Annulering door opdrachtnemer 

11.1 In geval van onvoldoende aanmelding of overmacht heeft de opdrachtnemer het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de opdrachtnemer daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de student niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd. 

11.3 Opdrachtgever zal hierover de student zo spoedig mogelijk en uiterlijk één week voor aanvang de activiteit of uitvoering van een product per mail op de hoogte stellen, behoudens in het geval van overmacht, dan zal opdrachtnemer de student informeren op het eerst volgende moment dat redelijkerwijs van de opdrachtnemer verwacht kan worden. 

11.4 Wat betreft eventuele restitutie van reeds betaalde inschrijfgeld en/of lesgeld, gelden de volgende voorwaarden: 

11.4.1 In het geval opdrachtgever besluit tot volledige annulering van een activiteit of product zal het reeds betaalde inschrijfgeld en/of lesgeld volledig aan student gerestitueerd worden. 

11.4.2 In het geval opdrachtgever de uitvoering van een overeenkomst opschort tot een later moment, behoud de student het recht op deelname of volledige restitutie van reeds betaalde inschrijfgeld en/of lesgelden. 

11.5 Indien de opdrachtnemer bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de student deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

 12. Annulering door de student 

12.1 Annulering door de student dient schriftelijk of per mail aan de opdrachtnemer te geschieden. In dit schrijven dient aangegeven te worden wat de reden is van de annulering. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

12.1.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment beëindigd worden met inachtneming van 14 dagen verwerkingstijd tussen de opzegging en de daadwerkelijke beëindiging van de auto-incasso van lidmaatschapsgelden. De toegang tot, of deelname aan het lidmaatschap en alle daaraan verbonden activiteiten en/of producten, eindigt één maand nadat de laatste betaling is geïncasseerd. In geen geval vind er restitutie van reeds geïncasseerde lidmaatschapsgelden plaats.

12.1.2 Na aanschaf van een e-cursus of een ander vergelijkbaar online product, is er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de aanschaf kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment heeft plaats gevonden. Na aanvang van de e-cursus behoudt student onbeperkt toegang en heeft zo alle gelegenheid om de e-cursus te volgen in het tempo en het moment van haar of zijn voorkeur.

12.1.3 Na aanschaf van de Nine Star Ki Studiekamer is er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de aanschaf kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment heeft plaats gevonden. Na aanvang behoudt student toegang tot de Studiekamer tot het einde van het jaar dat de Studiekamer betreft en kan zo de materialen raadplegen in het tempo en het moment van haar of zijn voorkeur.

12.1.4 Na aanmelding voor een activiteit die live plaats vindt zoals een Inspiratiesessie of (online) Lezing, Masterclass of Event is er geen mogelijkheid tot annuleren en er vindt in geen geval restitutie van het betaalde lesgeld plaats. In het geval het een online activiteit betreft ontvangt de student de opname na afloop voor eigen bezit. De deelname aan de activiteit kan voor de oorspronkelijk aangemelde datum wel worden overgedragen. 

12.1.4.1 Student dient hierover opdrachtnemer zsm en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de activiteit per mail te informeren. 

12.1.4.2 In geen geval vindt echter volledige restitutie van het lesgeld plaats. 

12.1.5 In geval van een Individueel Nine Star Ki Consult en bij annulering meer dan 48 uur van tevoren wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing. Een Individueel Nine Star Ki Consult is, in overleg, overdraagbaar. 

12.1.5.1 Wanneer een Individueel Nine Star Ki Consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd, vervalt het recht op restitutie of vervanging. 

12.1.5.2 Alle eventuele ontwikkelings- en voorbereidingskosten die op het moment van de annulering gemaakt zijn, worden indien van toepassing, in rekening gebracht. 

12.1.6 De aanmelding voor een (Beroeps-) opleiding of Mentorjaar kan door de student binnen 14 dagen na aanmelding, kosteloos worden geannuleerd. Het inschrijfgeld en/of reeds betaald lesgeld wordt dan gerestitueerd. Bij annulering na 14 dagen vervalt het recht op restitutie. 

12.1.7 Indien de aanmelding voor een (Beroeps-) opleiding of Mentorjaar tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, vindt restitutie van het betaalde lesgeld minus €250,- inschrijfgeld plaats. In het geval dat er geen inschrijfgeld is betaald, vind restitutie van het lesgeld minus €50,- administratiekosten plaats. 

12.1.8 Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang, of op enig moment na aanvang van een (Beroeps-) opleiding of Mentorjaar, vervalt het recht op restitutie van het lesgeld en inschrijfgeld. Tenzij er sprake is van moverende redenen. In dat geval geldt de volgende voorwaarden: 

12.1.8.1 Bij annulering zonder overleg en zonder opgaaf van redenen vindt in geen geval restitutie plaats. 

12.1.8.2 Bij annulering in overleg en met opgaaf van redenen, wordt gezocht naar een passende oplossing. In geen geval vindt echter volledige restitutie van het lesgeld plaats. 

12.1.8.3 Bij opgaaf van moverende redenen en in overleg kan deelname aan een (Beroeps-) opleiding of Mentorjaar tot twee jaar worden opgeschort. Voor de hegemonie in een groep en in het belang van het waarborgen van de kwaliteit van de activiteit, is tussentijds instromen in een nieuwe lichting niet mogelijk; voortzetting van deelname op een later moment impliceert een nieuwe start vanaf het begin van de activiteit. Indien van toepassing zullen eventuele kosten voor (een deel van) de activiteit die hierdoor nogmaals worden bijgewoond, aan de student worden doorberekend en de student verplicht zich met haar of zijn voortzetting om deze op aanwijzen van opdrachtnemer te voldoen. Na twee jaar vervalt dit recht en vindt er in geen geval compensatie of restitutie van het lesgeld plaats. 

12.2 Registratiedatum hierbij is de datum waarop de aanmelding succesvol is voltooid en het inschrijfgeld danwel lesgeld is voldaan via opdrachtgevers website www.ninaelshof.com. 

12.3 In alle gevallen wordt student, na inschrijving en start van een activiteit, gehouden aan haar of zijn akkoordverklaring van deelname en de daarmee overeengekomen betalingsverplichting. 

12.4 Een annulering door student na start van de activiteit, ontslaat student onder geen geval van haar of zijn betalingsverplichting. 

12.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het de student nimmer toegestaan om het moment waarop een activiteit en/of product volgens de overeenkomst door de opdrachtnemer dienen te worden verricht, te wijzigen. 

12.6 Onverminderd het hierboven bepaalde, zullen de kosten die derden bij annulering aan de opdrachtnemer in rekening brengen, aan de student die een opdracht annuleerde worden doorbelast. 

 13Geheimhouding / Intellectuele eigendom 

13.1 Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen en het digitaal beschikbaar gestelde lesmateriaal evenals alle andere materialen die in welke vorm dan ook worden aangeboden, blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin. Ook is het opnemen van de lessen (zowel op locatie als online) op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt. 

13.2 Ieder der partijen is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, afkomstig van de andere partij. De geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot informatie, voortvloeiende uit het contact tussen de studenten en deelnemers aan projecten, lessen, bijeenkomsten of trainingen, zowel fysiek als online. 

13.3 Tenzij anders is overeengekomen wordt het benodigde werk en documentatiemateriaal door de opdrachtnemer verzorgd en zonder verdere kosten ter beschikking gesteld. Alle modules, syllabi, presentaties, video- en audio materiaal, modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van opdrachtnemer. 

13.4 De student is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.  

13.5 Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de dit artikel bedoelde gegevens en informatie te verzekeren. Ieder der partijen zal ervoor zorgdragen dat zijn personeelsleden, alsmede alle andere personen die door aan hen toe te rekenen omstandigheden beschikking hebben over de informatie, de geheimhoudingsplicht naleven. 

13.6 De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst. 

 14. Gevolgen niet-nakoming 

14.1 In geval de student een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en/of in het geval van faillissement of surséance van betaling van één van beide partijen, heeft de contractspartij het recht op nakoming danwel gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen en/of schadevergoeding. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt danwel terecht haar verplichtingen opschort zal op grond van deze beëindiging of opschorting niet aansprakelijk jegens de contractspartij worden en deze beëindiging of opschorting zal geen afbreuk doen aan haar overige rechten. 

14.2 Indien de opdrachtnemer een annulering van de overeenkomst door de student accepteert, laat zulks onverlet de aanspraak van de opdrachtnemer op vergoeding van haar schade, waaronder behalve door haar vergeefs gemaakte kosten ook begrepen is de gederfde winst. 

14.3 In geval van faillissement of surseance van de student, zoals hierboven weergegeven, zullen alle bedragen die de student verschuldigd is onmiddellijk, zonder rechtelijke tussenkomst, opeisbaar zijn en zal de opdrachtnemer bevoegd zijn de overeenkomst te beëindigen of alle verplichtingen op grond van deze en andere overeenkomsten het de student te beëindigen of op te schorten. De opdrachtnemer hoeft niet de nakoming van de student te bewijzen. 

 15. Aansprakelijkheid 

15.1 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zijn beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende individuele transactie is gemoeid. 

15.2 Opdrachtnemer is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade. 

 16. Toepasselijk recht 

16.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 17. Klachtenregeling en omgang met geschillen 

17.1 Bij klachten is altijd de eerste stap dat hierover in open gesprek tussen student en opdrachtnemer wordt gesproken. Een uitgebreide klachtenregeling is opgesteld en is in te zien via onze website https://www.ninaelshof.com/klachtenregeling  

Contact

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben betreffende onze Algemene Voorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen: