Algemene Voorwaarden Nina Elshof

- Nine Star Ki & Feng Shui Academie - 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn per juli 2018 vastgesteld en actief, per maart 2021 bijgewerkt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09088638.

 

In het contact met Nina Elshof en in het volgen van een of meerdere van onze opleidingsmogelijkheden streven wij naar een inspirerende leeromgeving en prettige communicatie. Hiervoor hebben we zowel voor onszelf als de student/klant een aantal voorwaarden opgesteld. Met je aanmelding voor een of meerdere van onze opleidingen en/of het reserveren van een consult, geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Nina Elshof - Nine Star Ki en Feng Shui Academie - is gevestigd aan de Zaadmarkt 102, 7201 DE te Zutphen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09088638.

Nina Elshof biedt onder verschillende handelsnamen haar diensten en activiteiten aan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende bedrijfsonderdelen en bijhorende activiteiten;

Wie

Wat

Nina Elshof

- Nine Star Ki en Feng Shui Academie -

Individuele consulten, inspiratie en (E)cursussen in Nine Star Ki en Conceptual Feng Shui.

Geaccrediteerd opleider in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki

en

(Online) winkel met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki informatie en gerelateerde (woon) producten.

 

Een PDF van deze Voorwaarden kun je hier downloaden

 

 1. Algemeen

  • In het hiernavolgende wordt onder "opdrachtnemer" Nina Elshof, Nine Star Ki & Feng Shui Academie te Zutphen verstaan.
  • Onder "opdrachtgever" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van Nina Elshof, degene die aan Nina Elshof, een opdracht heeft verstrekt.
  • Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 1. Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, adviezen en overige rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
  • Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Aanbiedingen

  • Alle aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk, worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 1. Totstandkoming overeenkomst

  • Een overeenkomst wordt geacht de opdrachtnemer niet eerder te binden dan nadat zij schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd.
  • De opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren. De opdrachtnemer garandeert niet dat het blijkens de opdracht beoogde resultaat zal worden bereikt.
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat de opdracht of een gedeelte daarvan door een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zonder dat de omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt uitgebreid, zal opdrachtnemer de diensten verrichten op een wijze die de overeengekomen werkzaamheden zoveel mogelijk benaderen, waarbij de opdrachtgever verplicht is de overeengekomen vergoeding te voldoen. Indien de omvang van de werkzaamheden door de gewijzigde uitvoering wel wordt uitgebreid, is de opdrachtgever verplicht de kosten van deze extra uitvoering te voldoen, indien deze niet meer bedragen dan 15 procent van het overeengekomen bedrag. De opdrachtnemer zal altijd met de opdrachtgever in overleg treden als de omvang van de werkzaamheden wordt uitgebreid.
  • De opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. De opdrachtnemer is eveneens bevoegd om op enig moment consultants of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeelsleden te vervangen. Zij zal hier altijd duidelijk over communiceren met de opdrachtgever.
  • De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 1. Prijzen

  • Opdrachtnemer zal kosten in rekening brengen, in overeenstemming met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. De kosten worden bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Voorafgaand aan de start van een opdracht worden de in rekening te brengen kosten schriftelijk aan de opdrachtgever ter goedkeuring gemeld.
  • Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen gelden de prijzen van de opdrachtnemer exclusief BTW, reiskosten en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
  • Voor alle door de opdrachtnemer te verrichten diensten worden de in de offerte gepubliceerde prijzen in rekening gebracht, die gelden op het moment waarop de opdracht wordt verstrekt.
  • De opdrachtgever is verplicht om aan de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoedingen.
 1. Betaling

  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient het door de opdrachtgever wegens diensten verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. De opdrachtgever wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
  • De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen zonder enige aftrek of verrekening en zonder opschorting uit welke hoofde dan ook.
 1. Niet betaling

  • Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerde ondeugdelijke dienstverlening of wegens enige andere door de afnemer gepretendeerde vordering.
  • Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar.
 1. Incasso- en proceskosten

  • Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verband houdend met het niet tijdig betalen van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de opdrachtnemer met de invordering belast is. Indien het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd, is deze buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd. 
 1. Annulering door de opdrachtgever

  • Binnen 14 dagen na aanmelding via internet, kan opdrachtgever kosteloos en zonder opgaaf van redenen de aanmelding annuleren. Het inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd. Bij annulering na 14 dagen vervalt het recht op restitutie van het inschrijfgeld.
  • Registratiedatum hierbij is de datum waarop online het ticket voor inschrijving is gekocht.
  • Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk of per mail aan de opdrachtnemer te geschieden. In dit schrijven dient aangegeven te worden wat de reden is van de annulering.
  • Na aanschaf van een e-cursus is er geen mogelijkheid tot annuleren en vind er onder geen geval restitutie van het betaalde lesgeld plaats.
  • In het geval de annulering een inspiratiesessie betreft dan kan de deelname aan de inspiratiesessie voor de oorspronkelijk aangemelde datum worden overgedragen.
   • in geen geval vindt echter volledige restitutie van het ticketgeld plaats.
  • Indien de aanmelding voor een live-cursus binnen 14 dagen na aanmelding via internet, wordt geannuleerd, vindt restitutie van het ticketgeld, minus €25,= administratiekosten plaats. Bij annulering na 14 dagen vervalt het recht op restitutie. Indien echter uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit per mail en met opgaaf van redenen wordt geannuleerd, dan behoud de opdrachtgever het recht op deelname aan een gelijkwaardige cursus ter vervanging, dit recht heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.
  • Registratiedatum hierbij is de datum waarop online het ticket voor inschrijving is gekocht;
   • Deelname aan een live-cursus is niet overdraagbaar;
   • Wanneer opdrachtgever verkiest geheel af te zien van deelname, vindt echter geen restitutie van het ticketgeld plaats.
  • De aanmelding voor de (beroeps-)opleiding of mentorjaar kan door de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmelding via internet, kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd. Het inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd. Bij annulering na 14 dagen vervalt het recht op restitutie van het inschrijfgeld.
  • Registratiedatum hierbij is de datum waarop online het ticket voor inschrijving is gekocht,
  • Indien de aanmelding voor de (beroeps-)opleiding of mentorjaar tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, vindt restitutie van het betaalde lesgeld minus het inschrijfgeld plaats.
  • Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de activiteit, vervalt het recht op restitutie van het lesgeld en inschrijfgeld. Tenzij er sprake is van moverende redenen. In dat geval geldt de volgende regel:
   • bij annulering zonder overleg en zonder opgaaf van redenen vindt in geen geval restitutie plaats;
   • bij annulering in overleg en met opgaaf van redenen, wordt gezocht naar een passende oplossing. In geen geval vindt echter volledige restitutie van het lesgeld plaats.
  • In alle gevallen wordt opdrachtgever, na inschrijving en start van een activiteit, gehouden aan haar of zijn akkoordverklaring van deelname en de daarmee overeengekomen betalingsverplichting.
  • Een annulering door opdrachtgever na start van de activiteit, ontslaat opdrachtgever onder geen geval van haar of zijn betalingsverplichting.
  • In geval van een individueel consulten bij annulering meer dan 48 uur van tevoren, in overleg en met opgaaf van redenen, wordt gezocht naar een passende oplossing.
   • Een individueel Nine Star Ki consult is, in overleg, overdraagbaar. Een individueel Conceptual Feng Shui consult is dat niet.
  • Wanneer een individueel consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd, vervalt het recht op restitutie of vervanging.
  • Alle eventuele ontwikkelings- en voorbereidingskosten die op het moment van de annulering gemaakt zijn, worden indien van toepassing, in rekening gebracht.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het de opdrachtgever nimmer toegestaan om het moment waarop de diensten volgens de overeenkomst door de opdrachtnemer dienen te worden verricht, te wijzigen.
  • Onverminderd het hierboven bepaalde, zullen de kosten die derden bij annulering aan de opdrachtnemer in rekening brengen, aan de opdrachtgever die een opdracht annuleerde worden doorbelast. 
 1. Overmacht

  • In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de opdrachtnemer daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  • Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd.
  • Indien de opdrachtnemer bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 
 1. Uitvoering van de overeenkomst

  • Ten aanzien van de deelnemers, die tijdens een project of lesdag niet of niet permanent aanwezig zijn, blijven de gehele overeengekomen deelnamekosten verschuldigd, zonder dat de deelnemer recht heeft op het bijwonen van een latere soortgelijke bijeenkomst.
  • De opdrachtnemer is gerechtigd deelnemers die de juiste uitvoering van lesdagen verhinderen de toegang tot lesdagen te ontzeggen.
  • De opdrachtgever is gehouden de instructies van de opdrachtnemer ten aanzien van de (deelname aan) de uitvoering van de overeenkomst op te (doen) volgen.
  • Indien een opdracht of een onderdeel hiervan om welke reden dan ook door de opdrachtnemer niet blijkt te kunnen worden uitgevoerd op het overeengekomen moment, zal de opdrachtnemer hiervan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In onderling overleg zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor uitvoering worden vastgesteld, danwel gekozen worden voor een vervangende consultant /trainer of een alternatieve wijze of plaats voor de uitvoering van de opdracht.

 

 1. Geheimhouding / Intellectuele eigendom

  • Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal als alle materialen die worden aangeboden blijven eigendom van Nina Elshof en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin. Ook is het opnemen van de lessen (zowel op locatie als online) op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan. Nina Elshof behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.
  • Ieder der partijen is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, afkomstig van de andere partij. De geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot informatie, voortvloeiende uit het contact tussen de consultants en deelnemers aan projecten of trainingen.
  • Modules, syllabi, presentaties, video- en audio materiaal, modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de realisatie van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van opdrachtnemer.
  • Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de dit artikel bedoelde gegevens en informatie te verzekeren. Ieder der partijen zal ervoor zorgdragen dat zijn personeelsleden, alsmede alle andere personen die door aan hen toe te rekenen omstandigheden beschikking hebben over de informatie, de geheimhoudingsplicht naleven.
  • De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.
  • Tenzij anders is overeengekomen wordt het benodigde werk en documentatiemateriaal door de opdrachtnemer verzorgd en zonder verdere kosten ter beschikking gesteld. Alle cursussen, opleidingen, documentatie, tekeningen, modellen, platen, films, foto's, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden. 
 1. Gevolgen niet-nakoming

  • In geval de opdrachtgever een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en/of in het geval van faillissement of surséance van betaling van één van beide partijen, heeft de contractspartij het recht op nakoming danwel gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen en/of schadevergoeding. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt danwel terecht haar verplichtingen opschort zal op grond van deze beëindiging of opschorting niet aansprakelijk jegens de contractspartij worden en deze beëindiging of opschorting zal geen afbreuk doen aan haar overige rechten.
  • Indien de opdrachtnemer een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever accepteert, laat zulks onverlet de aanspraak van de opdrachtnemer op vergoeding van haar schade, waaronder behalve door haar vergeefs gemaakte kosten ook begrepen is de gederfde winst.
  • In geval van faillissement of surséance van de opdrachtgever, zoals hierboven weergegeven, zullen alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is onmiddellijk, zonder rechtelijke tussenkomst, opeisbaar zijn en zal de opdrachtnemer bevoegd zijn de overeenkomst te beëindigen of alle verplichtingen op grond van deze en andere overeenkomsten het de opdrachtgever te beëindigen of op te schorten. De opdrachtnemer hoeft niet de nakoming van de opdrachtgever te bewijzen. 
 1. Aansprakelijkheid

  • In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zijn beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende individuele transactie is gemoeid.
  • Opdrachtnemer is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade.
 1. Toepasselijk recht

  • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Klachtenregeling en omgang met geschillen

Bij klachten over activiteiten van Nina Elshof, is altijd de eerste stap dat hierover in open gesprek tussen opdrachtgever (of deelnemer aan activiteiten) en eindverantwoordelijke van de activiteit (opdrachtnemer) wordt gesproken.

Een uitgebreide klachtenregeling is opgesteld en is HIER in te zien.

 

Contact

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben betreffende onze Algemene Voorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen: